Search
About Us
Research
People
International Cooperation
News
Education & Training
Join Us
Societies & Publications
Papers
Resources
Links
Contact
Sitemap
 
  Location: Home >> Papers
2006
1. Shao-Bin Gu, Jian-Ming Yao, Qi-Peng Yuan, Pei-Jian Xue, Zhi-Ming Zheng, Li Wang, Zeng-Liang Yu, A novel approach for improving the productivity of ubiquinone-10 producing strain by low-energy ion beam irradiation. Appl Microbiol Biotechnol, 2006, 72: 456-461.
2. Shao-Bin Gu, Jian-Ming Yao, Qi-Peng Yuan, Pei-Jian Xue, Zhi-Ming Zheng, Zeng-Liang Yu, Kinetics of Agrobacterium tumefaciens ubiquinone10batch production. Process Biochemistry, 2006, 41:1908-1912.
3. Caixin Su, Wei Zhou, Yonghong Fan, Li Wang,Shiguang Zhao, Zengliang Yu, Mutation breeding of chitosanase-producing strain Bacillus sp. S65 by low-energy ion implantation. J. Ind Microbiol Biotechnol, 2006, 33:1037-1042.
4. Caixin Su, Dongmei Wang, Liming Yao And Zengliang Yu, Purification, Characterization, and Gene Cloning of a Chitosanase from Bacillus Species Strain S65. J. Agric.Food Chem, 2006, 54: 4208-4214.
5. Liu Qingmei, Yuan Hang, Wang Jun, Gong Guohong, Zhou Wei. A Mutant of Bacillus subtilis with High-producing Surfactin by Ion Beam Implantation. Plasma Science & Technology. 2006, 8: 491–496.